top of page

Met vzw Oranjehuis realiseren we volgende DRIE ESF-projecten met financiële steun door de Unie

logo esf.jpg
OAL... Learn to Work

Inhoudelijke uitwerking

 

Met het project Ondersteuning Alternerend Leren 'OAL... Learn to Work' bieden wij begeleidingstrajecten aan voor arbeidsrijpe en/of arbeidsbereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken.

Via het versterken van hun competenties beogen we hen voor te bereiden op een leerervaring op de werkplek of te ondersteunen op de werkplek.

De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

 

De meerwaarde binnen dit project is dat we voor elke jongere een begeleidingstraject op maat kunnen realiseren, waarbij we verschillende componenten kunnen combineren naargelang de noden en de competenties van de jongere.

 

De mogelijke componenten van het begeleidingstraject op maat zijn : 

 

Interne vorming

Binnen de interne vorming verzorgen we opleidingen binnen twee sectoren, nl. horeca en klusjes/verbouwingen. 

Deze opleidingen gaan door binnen onze eigen organisatie, voor horeca in een daartoe ingerichte opleidingskeuken en voor klusjes/verbouwingen op verschillende werkvloeren binnen onze organisaties.

Met deze vorming bereiden we onze jongeren voor op de fase arbeidsdeelname of een duaal traject waarbij we een versterking beogen van de competenties van arbeidsbereide leerlingen en waarbij er gewerkt kan worden aan vaktechnische, loopbaangerichte en arbeidsgerichte competenties. 

Met deze vorming beogen we ook om alle leerlingen die arbeidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn en die overwegen om op termijn in de fase arbeidsdeelname of een duale opleiding te stappen, maximaal de kans te geven om deze stap te kunnen zetten.

Vorming op externe stageplaatsen

Om de realiteit zo sterk mogelijk te benaderen, organiseren we stages in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld.  Onze stageplaatsen situeren zich zowel in de privé sector als in de zorgsector (zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, kinderdagverblijven, voor- én naschoolse opvang,..).

Begeleiding naar arbeidsdeelname

De jongere gaat samen met de trajectcoach op zoek naar gepaste jobs en leert het solliciteren stapsgewijs aan.

Begeleiding op de werkvloer

Ook tijdens een tewerkstelling kan de jongere verder begeleid worden onder O.A.L 
Er worden op regelmatige basis begeleidingsgesprekken gepland op de werkvloer.

Vlucht Vooruit

Vzw Oranjehuis is partner van het project Vlucht Vooruit

https://jongerenatelier.be/vlucht-vooruit/

Met het project Ondersteuning Alternerend Leren 'OAL... Learn to Work' bieden wij begeleidingstrajecten aan voor arbeidsrijpe en/of arbeidsbereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken.

Via het versterken van hun competenties beogen we hen voor te bereiden op een leerervaring op de werkplek of te ondersteunen op de werkplek.

De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

 

De meerwaarde binnen dit project is dat we voor elke jongere een begeleidingstraject op maat kunnen realiseren, waarbij we verschillende componenten kunnen combineren naargelang de noden en de competenties van de jongere.

 
AMIF-PROJECT: DUURZAAM SAMEN

Ligand, vzw Oranjehuis en Fedasil slaan de handen in elkaar

op weg naar een beter samen-leven in onze opvangcentra. 

Overal waar we samenleven en –werken doen zich conflicten voor. Dat is niet anders in de Fedasil opvangcentra. Zowel bewoners als medewerkers worden er geconfronteerd met uitdagende dynamieken en conflicten die voor frustratie, machteloosheid, onzekerheid en zelfs uitval kunnen zorgen.  

Beperkingen met betrekking tot de basis-infrastructuur, de financiële middelen, de onderbezetting van personeel, de overbezetting van de centra, ... liggen hier mee aan de basis. En hier willen we ook niet blind voor zijn.

 

Binnen dit kader geloven we alsnog dat we, zowel voor bewoners als medewerkers, handvaten kunnen aanreiken die inzetten op conflictpreventie, -beheersing en –aanpak als fundament voor een beter leef- en werkklimaat. 

Het AMIF-project ‘Duurzaam Samen’, medegefinancierd door de Europese Unie, maakt dit mee mogelijk.  

Dit project is een voortzetting van de doorgedreven samenwerking die Ligand en vzw Oranjehuis met Fedasil heeft. Hierbij konden we de voorbije jaren reeds heel wat preventieve en herstelgerichte acties uitvoeren in verschillende opvanginitiatieven over heel Vlaanderen.  

Vanuit Ligand wensen we het samenleven in de centra verder duurzaam aan te pakken, ter preventie van conflicten waarbij zowel medewerkers als bewoners worden geïmpacteerd. Deze doelstelling willen we realiseren door op drie luiken te focussen (cfr. De preventiepiramide van J. Deklerck) vanuit de visie van herstelgericht werken. Hierbij zijn het belang van inzetten op verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid richtinggevende principes. 

  1. Focus op het basis leef- en werkklimaat.  
    Introduceren van proactieve initiatieven en acties zoals proactieve cirkels, cultuur van open spreken, verbindend taalgebruik, bewonersparticipatie, ...  

  2. Focus op conflictbeheersing.  
    Opzetten van preventieve initiatieven en acties zoals in co-creatie ontwikkelen van omgangsprincipes, in co-creatie met de doelgroep afspreken van een grondhouding, …  

  3. Focus op conflictaanpak. 
    Verder bekwamen in reactieve initiatieven en acties zoals het herstelgericht aanpakken van conflicten.

VOORSTEL vermelding AMIF project in mail.jpg
bottom of page