top of page

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM / MFC

De vzw Oranjehuis is erkend als Multifunctioneel Centrum en wil krachten bundelen om samen:

 

 • te werken aan herstel bij breuken in de relatie, na feiten of als uitsluiting dreigt.

 • te ondersteunen in het opvoedingsproces, we werken aan het verfijnen van ouderlijke vaardigheden

 • in te staan voor naschoolse begeleiding

 • te zorgen voor een schoolvervangend dagprogramma

 • te ondersteunen met tijdelijke opvang in de residentie

 • te helpen bij de zoektocht naar een zinvolle vrijetijdsbesteding

   

Verder op deze website worden de verschillende manieren van werken uitgelegd. Verder vind je meer info over onze diverse werkwijzen. Minimaal voorzien we steeds een contextbegeleiding met daarin bijzondere aandacht voor de jongere.

CONTEXTBEGELEIDING
 • Begeleiding waarbij het werken met de jongere, de ouders en het ganse netwerk centraal staat.

 • Bij spanningen thuis, ernstige haperingen op school, een vriendenkring die doet fronsen, uit de hand lopende discussies, slaande deuren,…

 • De begeleiding gaat op zoek naar de krachten die binnen de context nog aanwezig zijn om de situatie te verbeteren. 

 • De begeleiding stippelt in dialoog met alle betrokkenen een begeleidingstraject uit, volgt dit op en stuurt bij waar nodig.

 • De contextbegeleiding kan daarbij beroep doen op tal van ondersteuningsmogelijkheden binnen het Multifunctioneel Centrum: tijdelijke opvang, training sociale vaardigheid, dagbesteding, studiebegeleiding…

INDIVIDUELE BEGELEIDING
 • Binnen de individuele begeleiding willen we elkaar beter leren kennen via activiteiten, gesprekken, avontuurlijke kampen en opdrachten.

 • We concentreren ons op dingen waar jongeren mee worstelen…we luisteren, praten over verwachtingen en doelstellingen en over wie daarin welke verantwoordelijkheid kan opnemen.

 • Het gaat heus niet steeds over problemen. We willen weten waar jongeren goed in zijn, waar ze van dromen, welke hun passies en wie hun vrienden zijn.

 • Als dingen fout lopen (b.v. bij conflict) vinden we het belangrijk dat er gewerkt wordt aan herstel.

 • We organiseren speciale leermomenten die helpend zijn omte groeien. Jongeren leren zaken over zichzelf en over hun omgang met anderen.

VERBLIJVEN

Wanneer een verblijf thuis te moeilijk verloopt, kan er samen met de betrokkenen beslist worden voor een tijdelijke residentiële opvang in het Oranjehuis. Hier zijn 3 mogelijkheden:

Verblijf in de leefgroep:

 • Jongeren verblijven in het Oranjehuis en vertrekken van daar naar school of werk.

 • Ze leven er in groep, leren rekening houden met elkaar en maken samen afspraken.

 • Er is een ruim aanbod van naschoolse activiteiten. Tijdens de vakanties worden o.m. kampen
  georganiseerd.

Verblijf in studio (TCK):

 • Jongeren voor wie thuis wonen geen optie meer is, leren de verschillende vaardigheden nodig
  voor het zelfstandig wonen aan (budgetbeheer, koken, poetsen, kledij wassen,…).

 • Deze jongeren verblijven in een eigen studio op het terrein van het oranjehuis.

 

ZELFSTANDIGHEID

 

CBAW (contextbegeleiding autonoom wonen):

 • Voor jongeren tussen 16 en 25 jaar die een vraag hebben naar ondersteuning bij de stap naar zelfstandigheid

 • Jongere en zijn of haar netwerk bepalen het traject, begeleider is een coach / gids

 • In een studentenstudio / appartement / huis al dan niet via sociale huisvesting

 • Een integrale begeleiding voor jongeren en hun netwerk waarin thema’s als budget, administratie, dagprogramma, relaties, gezondheid, dagelijks functioneren, huiselijke vaardigheden, toeleiding tot relevantie diensten, vrije tijd etc. aan bod komen.

 

Wat is KWE?

 • Kleine Wooneenheden

 • Voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die nog niet klaar zijn de stap te zetten naar het zelfstandig wonen en kiezen voor een groepsgebeuren

 • Meer vrijheid / zelfstandigheid / verantwoordelijkheid dan bij een kamertraining in de voorziening

 • Dagelijkse aanwezigheid van een begeleider

 • Groepsactiviteiten / bewonersvergadering / infosessies / gemeenschappelijke ruimtes (gespreksruimte, leefruimte, multifunctionele ruimte)

 • Netwerk krijgt een belangrijke rol binnen het KWE-gebeuren

 • Appartement met alle voorzieningen (naast de gemeenschappelijke mogelijkheden)

 • Elke jongere krijgt een CBAW-begeleider, maar kan daarnaast terugvallen op de KWE-begeleiders.

Verblijf in leegroep
100_1704.jpg
NASCHOOLSE BEGELEIDING

WAT?

 • We bieden tijdelijk pedagogische ondersteuning aan gezinnen die moeilijkheden ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen.

 • De jongeren blijven thuis wonen.

 • We willen samen komen tot een situatie:

  • waar het gezin verder kan zonder ondersteuning;

  • waar ouders voelen dat ze terug vat hebben op het gedrag van hun kind en zelf moeilijke situaties kunnen aanpakken

  • waar de jongere in staat is conflicten op een positieve manier aan te pakken

 

VOOR WIE?

We zijn er voor jongeren (jongens en meisjes tussen de 12 en de 18 jaar) én hun gezin. Je kan bij ons terechtna een doorverwijzing van het ondersteuningscentrum jeugd (OCJ) of door een maatregel van de jeugdrechter.

 

HOE? 

We organiseren onze ondersteuningop zo’n manier dat de jongere thuis blijft wonen.

 

De school en de vrijetijdsbesteding (b.v. sportclub, jeugdbeweging) hoeft dus niet te veranderen.
Bij de start wordt met alle partijen een programma opgesteld waarin we afspraken maken over aanwezigheden,
over doelstellingen en over wie daarin welke verantwoordelijkheid zal opnemen. Voor de jongeren is er een
aanbod in ons centrum na de schooluren en tijdens de schoolvakanties.

Binnen deze contactmomenten zorgen we voor:

 • individuele begeleiding

 • leerrijke groepsmomenten

 • intensieve studieondersteuning

 • ontspannende activiteiten

 • werken aan sociale vaardigheden

 • avontuurlijke kampen​

foto_jozin.jpg
DAGACTIVITEITEN

Het uitwerken en opvolgen van een schoolvervangende dagbesteding op maat, wordt binnen onze organisatie gerealiseerd op de site van de Heerlijkheid van Heule (HvH).

We zorgen op de site voor tijdelijk voor een zinvolle daginvulling voor jongeren die niet aan hun leerplicht (kunnen) voldoen. Dit kan gepaard gaan met een trainingof herstel. Jongeren kunnen deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van onze boerderij: koeien melken, kaas yoghurt, confituur en plezier maken en al dit lekkers verkopen in onze eigen hoevewinkel. We telen groenten en fruit en zorgen voor een duurzaam beheer van de boerderij en de natuur.

 

CRISIS OPVANG EN TIME-OUT
 • Door crisisopvang schakelen we een tijdelijke rustperiode in voor de jongere en de context.

 • In time-out ligt onze focus op het herstellen van de aangerichte schade, vb. naar aanleiding van een incident of kwetsing in de context.

vzw Oranjehuis werkte mee als 'good practice' in het Europees project 'Assists'. De bevindingen en de resultaten kan je downloaden. 

bottom of page